Chuu Shimirue,,ja,Chuu Shimirue,,ja

中頓別町

的“农业合作社的青年(中顿别町)”,吉祥物“Chuu Shimirue”。

Chuu Shimirue是、汉字谁拥有一头牛主题。

なかうしみるえのいる中頓別町周边偶像团体

なかうしみるえのいる中頓別町周边活动

なかうしみるえのいる中頓別町周边美食

なかうしみるえのいる中頓別町周边新闻

なかうしみるえのいる中頓別町Yuru-chara 周围

なかうしみるえのいる中頓別町美丽的时钟