中鵜 しみるえ,,ja,中鵜 しみるえ,,ja,中鵜 しみるえ,,ja,中鵜 しみるえ,,ja

中頓別町

"농협 청년부 (中頓別 도시)"의 마스코트 캐릭터 「中鵜 しみるえ "。

中鵜 しみるえ은、소를 모티브로 한 캐릭터。

なかうしみるえのいる中頓別町주변의 아이돌 그룹

なかうしみるえのいる中頓別町주변의 이벤트

なかうしみるえのいる中頓別町주변의 음식

なかうしみるえのいる中頓別町주변 뉴스

なかうしみるえのいる中頓別町주변의 이른바 캐릭터

なかうしみるえのいる中頓別町주변 미인 시계